Hansted-Egebjerg Lokalråd Beretning 2018

Hvad skal et Lokalråd sørge for, kan man spørge – og i Lokalrådets vedtægter står der, at formålet er at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer – og vi skal være bindeled mellem lokalsamfundet og Horsens Kommune, og så skal vi være med i samarbejdet med andre bysamfund i kommunen.

Da jeg sidste år blev valgt ind i Lokalrådet og senere blev valgt til formand af bestyrelsen, havde jeg ikke gjort mig så mange tanker om Lokalrådet. Nu står jeg så her et år senere med min første beretning.

Hvad har vi så fået udrettet i Lokalrådet?

I starten af 2018 kunne vi konstatere, at de fartdæmpende foranstaltninger i Egebjerg blev gjort færdige – et projekt, som Lokalrådet for flere år siden gav det første skub til at få sat i gang.

Der blev lavet bump og indsnævringer af vejen på Egebjergvej og Rådvedvej, så hastigheden især omkring skolen er sat mærkbart ned.

Hvert år i april er der en højtidelighed, hvor vi her i Egebjerg mindes officeren Fredrik Bajer, som med sine dragoner afviste et tysk angreb på Egebjerg 10.april 1864. Vi sørger sammen med Forsvarsbrødrene og Dragonforeningen for blomster ved mindestenen på Bavnehøjen.

Lokalrådet deltog også i den årlige indsamling af affald i april sammen med Naturfredningsforeningen og Horsens Kommune.

Lokalrådet har også en løbende dialog med Horsens Kommune, især med afdelingschef Allan Lyng Hansen, der er chef for Affald og Trafik i Horsens Kommune. Vi har i årets løb presset på for at få forbedret til- og frakørsel til Langagergaard og butiksområdet, ligesom vi har presset på med at få lastbiler og andre store køretøjer væk fra Hansted – men det er åbenbart svært at få sat skilte op.

Efter valget i 2018 besluttede Horsens Byråd at oprette et § 17, stk. 4 udvalg for at varetage en bedre kontakt med oplandet – og det såkaldte Oplandsudvalg blev dannet.

Lokalrådet rettede straks henvendelse til udvalget for at gøre opmærksom på de udfordringer, vi ser i vores lokalområde med den store udbygning og tilflytning – ikke mindst gjorde vi opmærksom på, at det er vigtigt, at vore institutioner kan følge med og udbygges i takt med det stigende børnetal.

Også trafikalt gjorde vi opmærksom på, at det er vigtigt med en god busbetjening og en sikring af cykelstierne til Horsens. Alt dette gjorde vi opmærksom på ved et møde med formandskabet for Oplandsudvalget.

På Borgermødet sidste år var der stor opbakning til, at Lokalrådet skulle se på mulighederne i Grusgraven, der har ligget hen som vildnis i årtier. Vi har derfor haft et stort arbejde i gang med dels at undersøge, om Horsens Kommune vil gå ind i projektet, og dels med at få professionel hjælp med projektplan for området.

Det vender vi tilbage til senere på mødet.

I årets løb har Lokalrådet deltaget i flere møder i det såkaldte SAMBY-udvalg, hvor vi mødes med kolleger fra de andre mellembyer i kommunen. Vi besøger hinanden og får inspiration. 2 medlemmer fra SAMBY-udvalget deltager i Oplandsudvalgets møder, og på den måde er der knyttet en tættere forbindelse til det politiske system.

I efteråret kom det frem, at Region Midt skulle spare et større millionbeløb på busdriften i regionen. Også Rute 107 ville blive berørt.

Derfor gik vi i samarbejde med Gedved Lokalråd om opbakning til en henvendelse til byråd og region mod indskrænkningerne i Rute 107. Ligeledes gik vi i samarbejde med Centerrådet ved Egebakken om en skrivelse til region og byråd om de påtænkte indskrænkninger på Rute 107.

Regionen har været tvunget til at gennemføre besparelser, men Rute 107 bevares som skolebus og der indføres bybusdrift til Egebjerg. Hvordan det i detaljer kommer til at se ud ved vi endnu ikke, men Lokalrådet vil selvfølgelig presse på for at få en regelmæssig busbetjening.

Dette var slutningen på årets beretning i Lokalrådet 2018.

Dirigenten spørger, om forsamlingen kan godkende beretningen.

Tilbage til Projekt Grusgraven – jeg vil gerne vise disse billeder, som viser hovedlinjerne i det forslag, som anlægsfirmaet OK Nygaard har lavet.

Senere på mødet kan alle interesserede skrive sig på en liste – vi vil så indkalde alle interesserede til et særligt møde om Projekt Grusgraven.

Henrik Meldgaard
Formand for Hansted -Egebjerg Lokalråd

Her kan du læse Horsens Folkeblads indlæg omkring Grusgravsprojektet

Klik på logoet for at læse artiklen:

NYHEDER

Arkiver