Hansted-Egebjerg Lokalråd Beretning 2019

Beretning 2019

Hvad skal et Lokalråd sørge for, kan man spørge – og i Lokalrådets vedtægter står der, at formålet er at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer – og vi skal være bindeled mellem lokalsamfundet og Horsens Kommune, og så skal vi være med i samarbejdet med andre bysamfund i kommunen.

Kommunikation

I årets løb har der været lejligheder, hvor det med kontakten til Horsens Kommune har været et omdrejningspunkt for Lokalrådet, for vi har været i den situation, at vi ikke fik svar overhovedet, når vi spurgte pænt.

Nu er det blevet bedre, og dermed er et af vores juleønsker blevet opfyldt.

Busbetjeningen

Lokalrådet har i år kæmpet for at opretholde et anstændigt niveau i busbetjeningen for beboerne i Hansted og Egebjerg, og det er nu møntet ud i, at rute 112 sammen med rute 107 kører ad busvejen, når ruterne skal videre nordpå, sådan som Lokalrådet foreslog. Desuden har byrådet vedtaget at indføre bybusbetjening med time-interval, så vi fra den nye køreplan i juni 2020 får en bedre service end hidtil.

Budget 2020

Budget 2020 for Horsens Kommune rummede to væsentlige ting for os her i Egebjerg:

1) Udbygning af Kaskelotten og senere byggeri af en ny daginstitution til 130 børn

2) Udbygning af Egebakken med op til 50 pladser og en udvidelse af centerfaciliteterne på Egebakken.

Det er alt for sjældent, at vi som borgere sender en tak til politikerne, men her er grund til at takke forligspartierne i byrådet – det er to store ønsker, der her bliver indfriet.

Projekt Grusgraven

Vi har også i år fået en stor bevilling fra Mellembypuljen til vores Projekt Grusgraven. Det har været oppe flere gange på generalforsamlingen, at vi skulle gøre noget ved det forsømte område, og i år lykkedes det at komme i gang, da vi søgte og fik en bevilling på kr. 173.000. Vi har løbende lagt billeder op på Facebook, så alle har kunnet følge med i processen.

Vi er nu så langt, at der er blevet ryddet og fældet, hvor det var nødvendigt for sikkerhed og fremkommelighed. Og her i starten af det nye år er OK Nygaard så ved at gøre 1. etape færdig med stianlæg, så man kan komme hele vejen rundt.

Nu mangler vi så næste store skridt: Hvad er det for nogle ting, vi skal have placeret i Grusgraven, så flest mulige beboere i Egebjerg får glæde af området. For at få den bedste proces i gang, har vi søgt om nogle penge, så vi kan hyre et firma, der er specialister i den slags og forstår at inddrage så mange som muligt i en proces.

Når der så senere på året foreligger en plan, vil vi søge fonde og puljer om midler til indkøb – og så skulle vi gerne have et færdigt projekt i løbet af 2020.

Flere frivillige

Allerede nu kan vi også røbe, at der bliver brug for flere frivillige, så vi kan bidrage med vedligeholdelse af området. Vi kan ikke regne med, at Horsens Kommune klarer den opgave, selv om de er forpligtet til at renholde og vedligeholde.

Blandt Lokalrådets øvrige opgaver hører også vedligeholdelse af egetræet i rundkørslen ved indkørslen til Egebjerg fra Omfartsvejen. Desuden har vi passet nogle traditionelle pligter, bl.a. indsamling af affald i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og fejringen af dragonen Fredrik Bajer 10. april. I år deltog alle tre 6. klasser fra Egebjergskolen, og det var en stor glæde, at skolen på den måde bakker op om et historisk minde – og selvfølgelig var veteranerne og Dragonforeningen der også for at mindes indsatsen 10. april 1848.

I år bliver det fredag 3. april på grund af påsken.

Områdefornyelse

I 2018 lancerede Horsens Kommune en ny pulje, en såkaldt Forskønnelsespulje, der skal sikre, at der kan foregå områdefornyelse i områderne omkring Horsens. Der er lagt 25 mill. I puljen, som skal vare flere år.

Lokalrådet har søgt penge fra puljen til renovering og vedligeholdelse af stianlæg i Hansted Skov samt forskønnelse af pladsen ved Vandværkssøen. Der kommer mange mennesker herud, og der er ikke mange muligheder, som området ser ud nu. Vi søgte også om penge til etablering af stianlæg fra stien syd for Egedal og til den eksisterende sti langs Lille Hansted Å samt trafiksikring af Gl. Kirkevej.

Vores forslag har ikke nydt fremme – så vi søger igen næste gang, når puljen bliver meldt ud.

Vi vil holde alle underrettet gennem Facebook og hjemmesiden.

Evighedsplanen

Der er nogle planer, som lader sig realisere hurtigt – og så er der andre, der lader vente på sig. Det gælder planerne om bedre tilkørselsforhold samt anlæg af fortov til Langagergård – Lokalrådet har rykket Horsens Kommune for svar i mere end tre år – men som tidligere nævnt er det ikke kommunen, men ejeren af udstykningen, der skal udføre planen. Sidste nyt er vist nok, at der nu foreligger en plan, som er sendt til godkendelse ved Sydøstjyllands Politi.

Til gengæld er der positiv nyt om Gl. Kirkevej: Teknik og Miljøudvalget har netop i sidste uge meldt ud, at der etableres fortov/cykelsti på stykket fra Annashåb til Langagergård.

Den gode nyhed

Man skal altid slutte en beretning med en god nyhed. Lokalrådet har i efteråret 2018 fået tilbud fra et mediefirma, som vil optage en film om Hansted -Egebjerg, så tilflyttere kan få et positivt indtryk af vores område. Vi har set film fra andre byer i nærheden, bl.a. Nim, og vi synes så godt om resultatet, at vi har sagt ja tak til at få lavet sådan en film. Filmen vil blive lagt ud på de sociale medier og være let tilgængelig for alle, der ønsker nyt om området. Filmen finansieres ved bidrag fra firmaer og foreningsliv, og det koster således ikke Lokalrådet noget.

NYHEDER

Arkiver